Deklaracja dostępności Strona internertowa cpk.art.pl


Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cpk.art.pl.


 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona jest zgodna ze standardami:


 • WCAG 2.0 (Level AA)) (potwierdzone w serwisie https://achecker.ca/ )
 • HTML5
 • CSS3

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:


 • zdjęcia z alternatywnymi opisami
 • etykiety formularzy
 • deklaracja języka strony
 • zmiana wielkości czcionki,
 • skip link,
 • zmiana kontrastu
 • możliwość skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Wersja mobilna


Strona jest wyposażona w technologię RWD (Responsive Web Design) – na urządzeniach mobilnych – wielkość czcionek, rozmiary elementów i obrazków, dopasowują się do mniejszego okna urządzenia mobilnego.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: p. Wojciech Matz.
 • E-mail: sekretariat@cpk.art.pl
 • Telefon: 22 277 08 20

Każdy ma prawo:


 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:


 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności serwisu KLUBU KULTURY SENIORA filii CENTRUM PROMOCJI KULTURY w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Klub Kultury Seniora filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Klub Kultury Seniora.
Obecna strona powstała w roku 2012 i z racji swojego wieku jest niedostosowana do obecnie obowiązujących przepisów. Trwają prace planistyczne związane z uruchomieniem nowego serwisu.
Status pod względem zgodności z ustawą.
Nowa strona internetowa, spełniająca wymagania ww. ustawy, jest w trakcie planowania i opracowywana.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: p. Dariusza Brzóskiewicza.
E-mail: dariusz.kkseniora@cpk.art.pl
Telefon: 22 277 08 46
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się na poziomie 0 od strony
ul. Pawlikowskiego, ma ono pojedyncze drzwi bez progów odpowiednie dla wózków inwalidzkich.
Klub znajduje się na II piętrze budynku. prowadzą do niego schody oraz duża winda przystosowana do wózków inwalidzkich. W Klubie dostępne są 2 toalety dla niepełnosprawnych.
Wszystkie pomieszczenia wraz z Salą Klubową dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich, w Klubie nie ma progów. Krzesła w salach klubowych nie są przytwierdzone do podłogi, co oznacza możliwość przestawiania krzeseł w miarę potrzeb widzów na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do sali widowiskowej są szerokie, dwuskrzydłowe, bez progu, tak aby każdy wózek mógł przez nie przejechać.
Przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Klubie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.