Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania dla użytkowników
Klubu Kultury Seniora, filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m.st. Warszawy
w trakcie epidemii COVID-19 podczas organizowanego wydarzenia.

 1. Przed wejściem na wydarzenie uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem znajdującym się w dozownikach przy wejściu na teren KKS.
 2. Każdy uczestnik wydarzenia przez cały czas przebywania na terenie KKS musi posiadać maseczkę ochronną założoną na twarz.
 3. Osoba korzystająca z wydarzenia zobowiązana jest do wypełnienia ankiety, deklarując tym samym, brak odczuwania objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności oraz podaje dane osobowe pozwalające na późniejszą lokalizację.
 4. Osoby korzystające z wydarzenia muszą usiąść na wyznaczonych miejscach.
 5. W budynku siedziby KKS mogą przebywać maksymalnie 25 osób.
 6. W windzie KKS może przebywać maksymalnie jedna osoba lub maksymalnie 3 osoby zamieszkujące ze sobą.
 7. W toalecie KKS może przebywać tylko jedna osoba.
 8. W przypadku stwierdzenia u uczestnika wyraźnych oznak choroby, które pojawią się w czasie wydarzenia, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, pracownik Klubu Kultury/ochrony ma prawo wyprowadzić taką osobę z terenu KKS. Osoba posiadająca powyższe objawy zostanie poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub kontakt telefoniczny z odpowiednimi służbami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jest: Dyrektor Centrum Promocji Kultury.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Promocji Kultury za pomocą adresu 2. iod@cpk.art.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – przetwarza dane osobowe uczestników zajęć na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartej w karcie zgłoszenia na zajęcia w celu:
  a) organizacji warsztatów oraz zajęć edukacyjno-kulturalnych,
  b) przesyłania informacji dotyczących zajęć organizowanych przez Centrum,
  w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania i zameldowania, nr. tel., wiek uczestnika, dowodu osobistego uczestnika/ opiekuna.       
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Centrum Promocji Kultury.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 3 lat, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  ⦁ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  ⦁ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  ⦁ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  ⦁ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  ⦁ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  ⦁ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  ⦁ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  ⦁ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W ww. przypadku nie będzie możliwy udział uczestnika w zajęciach.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji Kultury Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu organizacyjnego Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.